Her kunne være et citat?

ØsterbyCentret – Et undervisningstilbud i Vejen Kommune

ØsterbyCentret er en afdeling ved Østerbyskolen og er et undervisningstilbud i Vejen Kommune for børn der alle har brug for meget voksenstøtte. Gruppen af børn spænder vidt. Vi har både elever på et kognitivt meget lavt niveau og uden sprog, samt elever der tager Folkeskolens afgangsprøver i enkelte fag. Fælles for dem alle er, at de har en nedsat kognitiv funktion på et eller flere områder. Eleverne kan have vanskeligheder i forbindelse med opmærksomhed, adfærd, tilknytning eller indenfor det sociale og følelsesmæssige område. ØsterbyCentret har ca. 104 elever fordelt fra 0.-10. klasse.

Indskoling

I vores indskoling er eleverne inddelt I små klasser,  sammensat så det enkelte barn kan spejle sig i sine klassekammerater. I indskolingen grundlægges den struktur og forudsigelighed, som danner rammen for undervising her på ØsterbyCentret. 

Mellemtrin

På mellemtrinnet arbejdes der videre med elevernes faglige og sociale udvikling, og eleverne færdes fysisk mere centrale steder på skolen og i den store skolegård. Kompenserende læse-skrive redskaber fylder mere i hverdagen. I denne fase har eleverne desuden svømning en gang ugentligt.

Udskoling

I udskolingen er der fokus på at eleverne forberedes til livet efter skolen. Vi arbejder med begrebet livsduelighed, så alle vores elever bliver så dygtige som de kan. Eleverne gøres fortrolige med brug af kompenserende hjælpemidler i både dansk og matematik. 

Solen

I Solen adskiller eleverne sig fra de andre elever ved at de har et større støtte- og plejebehov. Eleverne har forskellige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt kommunikative udfordringer. Her arbejdes der blandt andet med sansemotorik og kommunikationstræning m.m.